PGD Polšnik vabi na občni zbor

Na podlagi 21. člena Statuta društva Vas vabimo, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Polšnik, ki bo v soboto, 22.2. 2014 ob 19. uri v šolski dvorani na Polšniku.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora
  1. delovnega predsedstva
  2. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  3. verifikacijske komisije
 3. Poročila o delovanju društva v letu 2013
  1. poročilo predsednika, poveljnika, mentorja mladine, vodje članic in veteranov
  2. blagajniško poročilo
  3. nadzornega odbora
  4. verifikacijske komisije
 4. Razprava na poročila
 5. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2013
 6. Program dela in finančni plan za leto 2014
 7. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2014
 8. Izvolitev članov skupščine GZ Litija
 9. Beseda gostov
 10. Razno

Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj petina članov.

 V pričakovanju, da se boste občnega zbora udeležili, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom.

N A    P O M O Č !

Predsednik UO: Darko Povše   

 

 

Datoteke, povezave

V nadaljevanju tega odstavka so objavljene morebitne povezave in dokumenti povezani z obvestilom.


Vsa obvestila
Arhiv