Vabilo na letni občni zbor PGD Polšnik

Na podlagi 21. člena Statuta društva Vas vabimo, da se udeležite 1. rednega letnega občnega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Polšnik, ki bo v soboto, 23.2. 2013 ob 19. uri v šolski dvorani na Polšniku.

DNEVNI RED:
1.    Otvoritev in pozdrav
2.    Izvolitev organov občnega zbora
a.    delovnega predsedstva
b.    zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
c.    verifikacijske komisije
3.    Poročila o delovanju društva v letu 2012
a.    poročilo upravnega odbora o poslovanju društva
b.    blagajniško poročilo - bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili in prilogo k izkazom
c.    nadzornega odbora
d.    verifikacijske komisije
4.    Razprava na poročila
5.    Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2012
6.    Razrešitev predsednika, poveljnika in organov društva
7.    Poročilo kandidacijske komisije o poteku kandidacijskega postopka
8.    Volitve predsednika in poveljnika
9.    Volitve članov upravnega odbora, poveljstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije
10.    Program dela in finančni plan za leto 2013
11.    Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2013
12.    Izvolitev članov skupščine GZ Litija
13.    Beseda gostov
14.    Razno


Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj petina članov.

V pričakovanju, da se boste 1. občnega zbora udeležili, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom.

                    N A    P O M O Č !

                            Predsednik UO: Karel Vozel